Photoshop CS6:Tạo chữ trên ảnh với Type Tool [Beginner]

;